Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Tiz Design: Tiz Design te Zaltbommel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 73781851. De interieur ontwerper: Tiz Design die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Tiz Design als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Tiz Design met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Tiz Design.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van Tiz Design, leveringen van zaken door Tiz Design en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Tiz Design, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Tiz Design zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen
1. De door Tiz Design opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
2. Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Tiz Design schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
3. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al door Tiz Design zijn bevestigd.
4. De door Tiz Design opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht
Tiz Design verricht zijn werk naar beste weten en kunnen. Hierbij vertrouwen wij op de juistheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5– Betaling en invorderingskosten
1. Declaraties van Tiz design dienen voorafgaand aan de levering volledig voldaan te worden op rekeningnummer NL34 ABNA 0484906925 t.n.v. Tiz Design. Er kan eventueel in overleg met Tiz Design besloten worden om een deel van de betaling contant te voldoen bij aflevering.
2. Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, opskdient de opdrachtgever de door Tiz Design daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.

Artikel 6 – Duur en beëindiging
1. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door Tiz Design, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Tiz Design wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Tiz Design gerechtigd te vorderen:
a. 100% van het bestelde product en of dienst.
b. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Tiz Design ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
2. Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 7 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht
1. De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal Tiz Design de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.
2. Tiz Design is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.
3. Mocht de vervulling van de opdracht worden vertraagd of onderbroken door toedoen van de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever verplicht de arbeidskosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Tiz Design te vergoeden.

Artikel 8 – Afwijkingen van ontwerp
Mocht Tiz Design ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Tiz Design en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 9 – Eigendoms –en auteursrechten
1. Originelen van tekeningen, schetsen en andere bescheiden die Tiz Design bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
2. Tiz Design heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Tiz Design of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tiz Design.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructie en installatie, door externe deskundigen worden vervuld, is Tiz Design voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
2. Tiz Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
3. Tiz Design is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
4. De opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
5. Indien het ontwerp van Tiz Design niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Tiz Design, dan is Tiz Design slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Tiz Design.
6. In geval van aansprakelijkheid van Tiz Design, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium.
7. Tiz Design sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Tiz Design de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
8. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 24 uur na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Tiz Design kenbaar is gemaakt.

Artikel 11 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Tiz Design kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Tiz Design overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Tiz Design geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
2. In geval van overmacht heeft Tiz Design het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
3. Indien Tiz Design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Tiz Design gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 12 – Ontbinding
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Tiz Design omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Tiz Design gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op de overeenkomst tussen Tiz Design en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Tiz Design en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tiz Design is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Tiz Design.

Artikel 14 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01 januari 2016 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.